Kuntavaalit 2021

sunnuntai 22. tammikuuta 2023

Koulutulokkaiden lähikoulutoive huomioidaan


Kirjoitus on julkaistu marraskuussa 2022 Kaarina-lehdessä.

Kaarina-lehti uutisoi 9.11. jutussa ”Sisarukset eivät välttämättä pääse Kaarinassa samaan kouluun” sivistyslautakunnan ja kaupunginhallituksen päätöksestä olla ottamatta käyttöön sisarusperiaatetta koulupaikkojen jaossa. Kokouksessa, jossa sivistyslautakunta käsitteli Vihreiden valtuustoaloitetta sisarusperiaatteesta, käsiteltiin myös perusopetuksen oppilaaksi ottamisen perusteet. Oppilaaksiottoa uudistetaan niin, että jatkossa vanhempien toive huomioidaan lähikoulupäätöstä tehtäessä. 

Lähikoulutoive mahdollistaa laajemmin erilaisten perhetilanteiden ja lähtökohtien huomioinnin kuin sisarusperiaate. Esimerkiksi jatkossa myös eroperheiden ja uusperheiden koulutoiveet voidaan huomioida. Aiemmin koulutoiveita ei ole kysytty, vaan lähikoulupaikka on osoitettu ilman toiveita. Toiveen on tähän asti voinut esittää vasta toissijaisen koulupaikan haun kautta. 

Pidämme tärkeänä, että sisarukset Kaarinassa pääsevät samaan kouluun. Samalla on muistettava, että kyse on kokonaisuudesta. Valtuustoaloitteessa esitetyn sisarusperiaatteen ongelma on, että sisarusperuste loisi epätasa-arvoa niiden välille, joilla sisarus on ja niiden joilla ei, koska vain ensimmäisen toiveita kuultaisiin. Samalla muut toiveet, jotka yhtälailla tukisivat perheiden arjen sujuvuutta, jäisivät toisarvoiseen asemaan. 

On totta, että huoltajien toiveiden toteutumista ei voida täysin taata toiveesta huolimatta. Toiveiden kartoitus mahdollistaa kuitenkin liikkumavaraa. Lisätilan tarpeesta johtuen lautakunta on jo aiemmin päättänyt väliaikaistilojen hankinnasta Piispanristin alueelle, mikä helpottaa keskustan alueen koulujen painetta. Lisäksi on muistettava, että tänäkin keväänä kaikki toissijaisten hakujen kautta esitetyt koulutoiveet pystyttiin lopulta huomioimaan. 

Lautakunnan hyväksymät uudet oppilaaksi ottamisen perusteet sisältävät myös periaatteen yhtenäiskoulun yhtenäisestä koulupolusta. Päätös käytännössä tarkoittaa, ettei yhtenäiskoulussa aloittaneen koulupolkua katkaista uudella lähikoulupäätöksellä 7. luokalle siirryttäessä, ellei tätä huoltajat ole erikseen toivoneet. 

Sivisyslautakunnan Kokoomus-ryhmä

Malla, Mira, Camilla ja Johannes


Kaarina vastaa päiväkotipulaan perinteisesti, missä on ketterä Kaarina?


Kirjoitus on julkaistu syyskuussa 2022 Turun Sanomissa

Kaarinan kaupungin lapsimäärä on huimassa kasvussa. Käsillä on positiivinen ongelma, mutta asiaan on syytä suhtautua vakavasti, palveluiden on oltava ketteriä ja valmistautumisen etukenossa. Voimakkain varhaiskasvatuspalveluiden pula kohdistuu lähitulevaisuudessa Piispanristin ja Lemunniemen alueelle. Väestöennusteen mukaan Piispanristin kasvu on voimakasta vuoteen 2023 ja Lemunniemen 2030-luvun alkuun saakka. 

Piispanlähteen ja Valkeavuoren koulurakennushankkeet tuovat lisää varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkoja, mutta nämä eivät yksin tule tarpeeseen riittämään. Sivistyslautakunta käsitteli syyskuun kokouksessa esitystä kaupungin omasta Kuovinkadun tontille rakennettavasta varhaiskasvatusyksiköstä. Päiväkodin toteuttaminen edellyttää nykyisen kiinteistön purkua ja arviolta 6 miljoonan euron investointia. Päiväkoti valmistuu parhaassa tapauksessa vuonna 2025. 

Sivistyslautakunnan yksimielinen näkemys oli, että Piispanristille tarvitaan nopealla aikataululla väliaikaiset tilat akuuttiin hoitopaikkapulaan. Vaihtoehtona kaupungin omalle pysyvälle yksikölle esitimme (kok ja rkp) kuitenkin yksityisen hankkeen selvittämistä. Yksityisen toimijan etuna on ketteryys suhteessa kaupungin omaan rakennushankkeeseen. Sote-uudistuksen takia kaupunki on ensi vuonna menettämässä puolet tehtävistään hyvinvointialueelle, mikä samalla vähentää kaupungin investointi- ja velanhoitokykyä. 

Mikäli kaupunki olisi ajoissa käynnistänyt neuvottelut yksityisten toimijoiden kanssa, päätöksenteon pöydässä olisi voitu tehdä valinta kaupungin oman ja yksityisen hankkeen välillä. Hankkeen aikataulu, laatu ja ketteryys huomioiden. 

Kaarinan palvelustrategiassa on linjattu tavoitearvoja siitä, kuinka paljon palveluja on tarkoitus toteuttaa kaupungin omana toimintana ja kuinka paljon on aikomus ostaa yrityksiltä ja järjestöiltä. Palvelustrategia päivitetään loppuvuoden aikana. Jos puhutaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kokonaisuudesta, on palveluista nykyisellään omia varhaiskasvatuspaikkoja 55 % ja ostopalveluja 45 %. Tulevina vuosina oman varhaiskasvatuksen osuus kasvaa lähelle 60 prosenttia.

Pidämme tärkeänä ylläpitää yksityisten toimijoiden kiinnostusta Kaarinaan. Elinvoimasta, yritteliäisyydestä ja yksityisen sektorin työpaikoista on syytä pitää hyvää huolta. Varhaiskasvatuksessa erilaiset hoitomuodot, omat päiväkodit, perhepäivähoito, ostopalvelupaikat ja yksityinen perhepäivähoito, ovat kaikki tärkeitä. Parhaassa tapauksessa näitä täydentää vielä ketterä palveluseteli. 

Tärkeintä on, että lapsi saa varhaiskasvatuspaikan silloin, kun tarve on.


Littoisista tarvitaan bussiyhteys Varissuolle

Olen 10.2.2021 ja myöhemmin 16.8.2021 jättänyt Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle ja Kaarinan kaupunginvaltuustolle aloitteen Littoisten joukkoliikenteen kehittämisestä. Ongelma on, ettei Littoisista pääse suoraan Varissuon kautta Kupittaalle ja Turun keskustaan. Esimerkiksi Nunnan kasvava-alue, jossa itsekin asun, on yhteyksien ulkopuolella. Kaarinaan on perustettu joukkoliikennetyöryhmä, mutta tästä työstä ei ole kuulunut. Onko sinulla ajatuksia, miten Kaarinan Föli-yhteyksiä tulisi kehittää?

Alla aiempi valtuustoaloitteeni:

Kaarinan sisäisten joukkoliikennelinjojen K1-K6 liikennöinti on kilpailutettu uudelleen kesästä 2022 alkaen.  Vaikka kuntarajat ylittävässä liikenteessä asukkaat ovat löytäneet Fölin hyvin, on erityisesti sisäisen liikenteen matkamäärissä kehittämisen varaa.
Vuonna 2018 Littoisten asukkaat jättivät adressin yhteyksien kehittämisestä runkolinjastouudistuksen yhteydessä. Kannanotossa toivottiin Littoisista suoraa yhteyttä Varissuolle, josta on edelleen hyvät vaihtoyhteydet Kupittaalle ja Turun keskustaan. Runkolinjaston käyttöönotto on sittemmin viivästynyt vuodelle 2025. Yhteysmahdollisuus tulee selvittää runkolinjastouudistuksessa. Tämän lisäksi K-linjojen reittejä ja aikataulua tulisi kehittää jo ennen kustannustehokkaammiksi ja kysyntää paremmin vastaaviksi.
Esitämme, että Kaarinassa aloitetaan selvitykset K1-linjan poikkeamisesta Varissuolle. Koukkaus on ajallisesti lyhyt, eikä aiheuttaisi suurta mutkaa K1-reitille. Lisäautoa ei ole tarvetta hankkia, jos koukkaus huomioidaan kokonaisuudessaan aikataulusuunnittelussa esimerkiksi niin, että tarvittaessa yksi vuoro jää vuorokaudesta ajamatta.

maanantai 3. tammikuuta 2022

Valtuustoaloite: Vuokrapelloille vesiensuojelukeinoja

Kaarinan kaupunginvaltuustolle jättämäni valtuustoaloite 13.12.2021 


Kaarinan ilmasto-ohjelmassa tavoitellaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. Kunnianhimoisen ilmastotavoitteen rinnalla tärkeä ympäristökysymys on vesientila.
Meren läheisyys on Kaarinan erityispiirre. Iso osa kaupungin vetovoimasta syntyy merellisyydestä. Saaristomeri lisää asukkaiden viihtyvyyttä ja houkuttelee muuttajia ja matkailijoita. 
Asian kääntöpuolena on meren huono tila. Saaristomeri on Suomen rannikon heikkokuntoisin merialue. Haasteena on erityisesti maalta peräisin oleva ravinnekuorma, joka rehevöittää merta. Saaristomeren valuma-alue on ainoana Suomesta yhä mukana Itämeren pahimpien kuormittajien listalla.
Hajakuormitusta kulkeutuu mereen erityisesti pelloilta. Kaarina voi omalla toiminnallaan edistää maatalouden kestävyyttä ja lisätä tietoisuutta käytettävistä vesiensuojelukeinoista. 
Kaarinan kaupunki omistaa noin 160 hehtaaria peltoja ja vuokraa niitä viljelyyn. Kaupunki voi vaikuttaa vuokraamiensa peltojen käyttöön asettamalla vuokrapeltosopimuksiin vesiensuojeluehtoja.
Saaristomeren paremman tilan kannalta ehtoja voitaisiin asettaa esimerkiksi maan rakennetta parantavien kipsin ja rakennekalkin käytölle, kierrätyslannoitteiden käyttöönotolle, talviaikaiselle kasvipeitteisyydelle ja suojavyöhykkeille. 
Me allekirjoittaneet esitämme, että Kaarinan kaupunki asettaa vuokrapeltosopimuksiin vesiensuojelua edistäviä ehtoja. 
Kokoomuksen valtuustoryhmä

Seudullista yhteistyötä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa

Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 12.12.2021


Turun seutu virittelee Tampereen viitoittamalla tiellä seutuyhteistyötä. Liikennepolitiikassa, maankäytössä ja erilaisten kärkihankkeiden edistämisessä on helppo kuvitella nykyistä tiiviimpää tekemistä. Myös muilla sektoreilla yhteistyölle on tarvetta. 

 

Yksi ajankohtainen kysymys on vaikeavammaisten lasten peruskoulun tulevaisuus. Sote-uudistuksen myötä nykyinen erityishuoltopiiri lakkaa, eikä hyvinvointialue järjestä kehitysvammaisten opetusta. Kuntien tulee ratkaista nykyisen Mylly-Antin koulun oppilaiden opetuksen järjestäminen uudella yhteistyöllä tai vaihtoehtoisesti järjestää opetusta omassa kunnassaan. Jälkimmäinen vaihtoehto ei ole lapsen tuen eikä resurssien näkökulmasta järkevin.

Turun kaupunki on jo aiemmin vetäytynyt vaikeavammaisten opetuksen yhteistyöstä ja järjestää opetusta itsenäisesti. Turun kumppanuus olisi kuitenkin luontevin tapa edetä yhteistyössä ja hyvä lähtölaukaus seudulliselle yhteistyölle. 

 

Yhteistyötä tarvitaan enemmän myös varhaiskasvatuksessa. Turun seutu kasvaa ja kunnat painiskelevat hyvin samankaltaisten kysymysten parissa. Lasten määrä on kasvussa ja varhaiskasvatuksen piirissä olevia lapsia on alle kouluikäisten ikäluokista yhä enemmän.

 

Turun seudun kunnat voisivat Tampereen tapaan tehdä yhteistyötä varhaiskasvatukseen hakeutumisessa ja yksityisen varhaiskasvatuksen koordinoinnissa. Yhtenäinen varhaiskasvatuksen palveluseteli kannattaa ottaa käyttöön kaikissa kunnissa, sillä hoitopaikkojen tarve vaihtelee alueellisesti, eikä kuntaraja määritä perheiden liikkumista. 

 

Turun seutu voisi aloittaa kaupunkiseudun kasvun tukemisen myös yhteisen sijaispoolin rakentamisella. Sijaisten rekrytointi työllistää päiväkoteja, eikä päteviä sijaisia ole usein saatavilla. Seudun kuntien yhteistyö mahdollistaisi yksittäistä kuntaa vaikuttavamman

ratkaisun kuntarajat ylittävään haasteeseen. Sijaispooli kerää yhteen riittävän osaajien resurssin, ja samalla päiväkotien tekevät kädet vapautuvat aikaa vievästä sijaisrekrytoinnista lapselle.