Kaarinan kirittävä Turun ympäristökuntia palvelusetelillä
Kirjoitan tänään Turun sanomien mielipideosastolla varhaiskasvatuksen palvelusetelistä, jota Kaarinassa ei ole otettu käyttöön. Tein asiasta keväällä valtuustoaloitteen. Asia on nyt erityisen ajankohtainen, ja toivottavasti pääsemme keskustelemaan kysymyksestä syksyllä sivistyslautakunnassa ja valtuustossa.

Mielipidekirjoitus Turun sanomat 25.8.2017

Kaarinan kirittävä Turun ympäristökuntia palvelusetelillä

Turun seutukunnassa varhaiskasvatuspalveluissa on eroja. Moni kunta on ottanut käyttöönsä palvelusetelin, jonka avulla perhe pystyy sopimaan hoidosta haluamansa palvelutuottajan kanssa omista tarpeistaan käsin.

Kaarinassa palveluseteli ei ole käytössä. Kaarina on perinteisesti kuitenkin vetänyt puoleensa juuri lapsiperheitä. Moni Turusta tai ympäristökunnista Kaarinaan muuttava perhe jää kuitenkin tänäkin syksynä hämmentyneenä ihmettelemään, kun päivähoitoa ei voikaan halutessaan jatkaa vanhassa tutussa paikassa.

Kaarinassa päivähoitojonot ovat suuren kysynnän takia pitkiä. Usein varsinkin keskellä vuotta muuttavilla perheille tilanne on erityisen hankala. Päivähoitopaikkaa joudutaan odottamaan useita kuukausia, paikkaa ei löydy perheen asiointireittien varrelta ja sisaruksia joudutaan sijoittamaan eri yksiköihin.

Kaarinassa kunnallisen päivähoidon rinnalla yksityisiä päiväkotipaikkoja on tarjolla ostopalvelun kautta. Paikan voi saada sopimuspäiväkodista kaupungin päätöksellä. Ostopalvelun rinnalle tarvitaan palveluseteli, joka lisää perheiden valinnanvapautta - esimerkiksi muuttotilanteissa mahdollistaa joustavasti hoidon jatkamisen vanhassa päiväkodissa.  

Maan hallitus päätti laskea ensi vuoden alusta pieni- ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatusmaksuja. Ne perheet, jotka käyttävät yksityistä perhepäivähoitajaa Kelan yksityisen hoidon tuella, uhkaavat jäädä muutoksessa väliinputoajiksi. Ministeriössä on ajateltu, että kunnat huomioivat yksityiset perhepäivähoitolapset joko nostamalla yksityisen hoidon tuen kuntalisää tai siirtymällä palveluseteliin.

Yksityiset perhepäivähoitajat täydentävät kunnallista perhepäivähoidon tarjontaa, jota on saatavilla koko ajan vähemmän. Monelle alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmalle perhepäivähoito on mieluinen valinta. Yksityiselle perhepäivähoitajalle hakeutuvat erityisesti myös ne perheet, jotka eivät ole saaneet nopeasti hoitopaikkaa tai joille kunnan osoittama paikka ei ole sopinut. 

Kaarinassa käymme syksyn aikana keskustelua varhaiskasvatuksen palvelusetelistä. Toivottavasti palveluseteli saa päätöksentekijöiden tuen, sillä se on käytännön ratkaisu perheitä rasittavaan hoitopaikkapulaan. Palveluseteli takaa kaikkien perheiden tasapuolisen kohtelun varhaiskasvatusmaksuja laskettaessa, se lisää kaupungin vetovoimaa ja tuo palvelut samalle viivalle ympäristökuntien kanssa.


Valtuustoaloite varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönottamiseksi Kaarinassa

 
Varhaiskasvatuspalvelut ovat perinteisesti olleet julkisen sektorin toimintaa, mutta yksityinen palvelutuotanto lisääntyvässä määrin tukee julkisen palveluvalikoimaa. Käytännössä yksityiset palvelut tulevat mukaan ostopalveluina tai erilaisia kunnan ja valtion myöntämiä tukia yhdistelemällä. Yksityiset päiväkodit voivat itse hinnoitella palvelunsa, mutta yksityisen hoidon tuki, kilpailutus ja palveluseteli pitävät ne kuitenkin järkevällä tasolla.

Kela maksaa lakisääteistä yksityisen hoidon tukea alle kouluikäisen lapsen hoidon järjestämiseksi. Yksityisen hoidon tuen päälle maksetaan kuntalisää, jonka taso kunnittain vaihtelee. Kunta voi tukea yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämistä myös palvelusetelillä, jolloin asiakas voi valita palvelun tuottajan. Vastuu palveluiden järjestämisestä jää edelleen kunnalle, ja kunta valitsee palvelun tuottajavalikoiman. Palveluseteli ei myöskään poista valvontavelvollisuutta.

Suomessa kunnat ovat siirtyneet käyttämään palveluseteliä yhä laajemmin. Kilpailuttamista edellyttävät ostopalvelut taas ovat selvästi vähentyneet. Kunnat perustelevat yksityisiä palveluja kustannustehokkuudella, perheiden vaihtoehtojen lisäämisellä ja ratkaisuiksi kasvavaan kysyntään.

Kaarinassa varhaiskasvatuksen palveluseteli ei ole käytössä. Kaupungin oma tuotanto on kuitenkin todettu kalliimmaksi kuin yksityisen palveluntuottajan tuottama palvelu. Samaan aikaan Kaarinassa on pulaa hoitopaikoista. Hoitopaikkavajetta on sekä kunnallisissa että yksityisissä hoitopaikoissa. Paikkaa joudutaan jonottamaan pitkään, aina hoitopaikkaa ei saa omalta asuinalueelta tai toivotusta päiväkodista, ja sisaruksia joudutaan sijoittamaan eri päiväkoteihin.

Kaarinan naapurikunnissa on käytössä varhaiskasvatuksen palveluseteli lisäämässä perheiden valinnanvapautta. Kaarinan tulisi naapuriensa lailla lisätä varhaiskasvatuspalveluiden valikoimaa. Palvelusetelin avulla esimerkiksi Kaarinaan muuttava perhe pystyisi valitsemaan päivähoitopaikan ja jatkamaan halutessaan tutussa päivähoitopaikassa muutosta huolimatta, mikä edesauttaa muuttopäätöksen tekemistä.

Palvelusetelin kautta järjestetty päivähoito ei tule nykyistä järjestelyä kalliimmaksi. Yksityinen päivähoito palvelusetelillä on saman hintainen kuin kunnallinen palvelu. Kaupunki määrittelee itse palvelusetelin arvon, ja perheen maksettavaksi jää setelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus. Palvelusetelin taso kannattaa määritellä samalle tasolle kuin oman palvelutuotannon todettu kustannustaso. Jos oma tuotanto on tehottomasti hoidettu, tämä näkyy ylihintana palvelusetelin hinnassa.

Kunta hallinnoi seteliä ja palvelutuottajia, jonka vuoksi palveluseteli sisältää noin 10 % hallinnollisia kuluja. Kunnalle kuitenkin palautetaan yksityisen palvelun arvonlisävero. Palautuksen suuruus on 5 %, jolloin laskennallinen palvelusetelin hinta jää samalle tasolle kuin kunnallinen palvelu. Suomessa palvelusetelin taso on keskimäärin 800 euroa yli 3-vuotiaan kokonaisen lapsen hoidolle.

Palvelusetelillä palvelutarjonta lisääntyy, mikä lyhentää päivähoidon jonoja ja tuo parannusta myös lähihoitopaikkojen tarjontaan. Lapsiperheet arvostavat valinnanvapautta, jonka avulla he pystyvät joustavasti järjestämään arkensa kulloisenkin elämäntilanteen mukaan. Siksi hyvien olemassa olevien palveluiden rinnalle tarvitaan Kaarinassa lisää valinnanvapautta.
 

Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta 5.6.2017.

Luottamustehtäväni Kaarinassa
Kaarinan kaupunginvaltuusto piti tänään uuden kauden ensimmäisen kokouksensa. Kokouksessa päätettiin luottamustehtäväjaosta. Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti ja valtuusto vahvisti tehtävikseni sivistyslautakunnan jäsenyyden, kaupunginhallituksen varajäsenyyden ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsenyyden. Lisäksi olen Kokoomuksen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja. 

Olen ilahtunut minulle osoitetuista mielenkiintoisista tehtävistä, teen parhaani ja aijon paneutua päätöksentekoon huolella. Olethan yhteydessä, jos sinua askaruttaa jokin asia tai haluat lisätietoa asioista, joita käsittelemme. 

Aurinkoista viikkoa!


Perhevapaauudistus vahvistaa naisten asemaa työmarkkinoillla

Tänään helatorstaina Turun Sanomissa julkaistu mielipiteeni perhevapaauudistuksen tarpeesta:


Nykyinen perhevapaajärjestelmämme on vanhentunut. Käytännössä perhevapaat jakautuvat epätasaisesti äidin ja isän välillä, lyhentävät naisten työuria ja vaikuttavat negatiivisesti naisten palkkaukseen ja uralla etenemiseen. 

 Hallitus ei päässyt huhtikuun puoliväliriihessään yhteisymmärrykseen perhevapaauudistuksesta. Uudistus kuitenkin tarvitaan viipymättä, koska Suomessa äitien työllisyys on jopa 20 % alempi muihin Pohjoismaihin verrattuna.

Jatkossa järjestelmä ei voi suosia toisen sukupuolen kotiin jäämistä ja vinouttaa työmarkkinoita, vaan sen on päinvastoin edistettävä tasa-arvon toteutumista. Kokoomus julkaisi alkuvuonna perhevapaamallin, joka parantaisi naisten asemaa työmarkkinoilla ja joka turvaisi lasten tasa-arvoiset  lähtökohdat elämään. 

Kokoomuksen esittämässä pervevapaamallissa kummallekin vanhemmalle kiintiöidään kolmen kuukauden pituinen ansiosidonnainen hoitovapaa. Loput kuusi kuukautta vanhemmat voivat jakaa parhaaksi katsomallaan tavalla keskenään joustavasti tai esimerkiksi siirtää isovanhemmille. Vanhempainvapaan (3+3+6) jälkeen seuraa kuuden kuukauden hoitovapaa, jonka etuus on 800 € kuukaudessa.

Vanhempien valinnanvapaus on tärkeä. Kokoomuksen mallissa vapaita voi joustavasti käyttää eripituisissa jaksoissa kokonaisina tai puolitettuina. Käytännössä puolitettu vapaa pidentää sen kestoa. Täysimääräisesti käytettynä malli kokonaisuudessaan mahdollistaa lapsen kotona hoitamisen lapsen 1,5 vuoden ikään saakka ja puolitettuna 3 vuoden ikään saakka.

Perhevapaauudistuksen tulisi mahdollistaa paremmin pienten lasten vanhempien työnteko. Suomessa tarvitaan uudistus, joka ohjaa tasavertaisempiin perhevapaisiin ja kannustaa yhä enemmän myös isiä perhevapaille. Uudistuksen tulee mahdollistaa myös osa-aikainen työskentely ja turvata lapsen mahdollisuudet osallistua varhaiskasvatukseen. Kokoomuksen esittämä malli on valtiontaloudelle kustannusneutraali.  

Malla Rannikko-Laine
Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten piirihallituksen jäsen
Kaarinan kaupunginvaltuutettu
ja
Satu Koskinen
Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten puheenjohtaja